Orgel der Bethlehemskirche
Orgel der Bethlehemskirche

Orgel E.F. Walcker 1960

I Rohrflöte 8´ Prinzipal 4´ Waldflöte 2´ Mixtur 3-4fach

II Gedackt 8´ Nachthorn 4´ Prínzipal 2´ Sesquialtera 2fach

Pedal
Subbass 16´ Pommer 4´

Mechanisch
Koppeln II/I, I/P, II/P